Organy kolegium


Organami kolegium są:

1) zgromadzenie ogólne kolegium ,

2) prezes Kolegium

 

Zgromadzenie ogólne:

 

W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą; prezes oraz pozostali członkowie kolegium.

Członkami etatowymi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach są następujące osoby:

Agata Maciąg - prezes

Andrzej Marek Dębiński

Urszula Niewiatowska

Bożena Strus

Marcin Wegiera

Edyta Wojtowicz

Rafał Leszczyński

Paweł Pękała

Członkami pozaetatowymi Kolegium są:

Krzysztof Kosieradzki

Dorota Król

Aleksandra Jędrzejewicz

Marcin Kajka

 

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie ( etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,

2) wybór członków komisji konkursowej,

3) przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,

4) wybór kandydatów na prezesa kolegium,

5) podejmowanie uchwal w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

 

Prezes SKO w Siedlcach:

Prezesa kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium.

Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęcie dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskaniu wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponowne głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, w szczególności :

1) reprezentuje kolegium na zewnątrz,

2) przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,

3) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,

4) zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,

5) ogłasza konkurs na członków kolegium,

6) przewodniczy pracom komisji konkursowej,

7) przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,

8) występuje z wnioskami o powołanie i odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,

9) czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium,

10)wyznacza przewodniczących składów orzekających.

Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

 

Prezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach jest Pani Agata Maciąg,

Telefon kontaktowy do Prezesa Kolegium - 6327353.

Wystąpienia publiczne prezesa Kolegium publikowane są na łamach czasopisma Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych kwartalnika CASUS

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Woźniak , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2024 15:39:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie