Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach jest  częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na pojawiające się w serwisie dokumenty pdf będące skanami. Jednocześnie Kolegium informuje,iż zdecydowana większość dokumentów znajdujących się na BIP SKO  Siedlce jest publikowana w sposób prawidłowy a nieprawidłowe formaty danych są zamieniane na wersje zgodne z ustawą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-04-05
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Pióro, e-mail: poczta@skosiedlce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 25 63 273 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
  2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Kolegium niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce lub za pomocą e-mail: poczta@skosiedlce.eu

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach znajduje się w budynku stanowiącym własność Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dostęp do budynku możliwy jest  poprzez wejście główne znajdujące się przy ul. Piłsudskiego 38, pozbawione barier architektonicznych. Siedziba Kolegium znajduje sie na IX piętrze w  w/w budynku. Poza schodami w budynku znajduje się winda umożliwiającą wjazd na IX piętro.

W pobliżu budynku  znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w korytarzu za portiernią.

Koordynator dostępności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach wyznacza na koordynatora dostępności Panią Iwonę Pióro.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej poczta@skosiedlce.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonu +48 25 63 273 53, +48 25 644 07 76 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2021 14:18:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie