Informacje Ogólne


Pliki do pobrania

22‑12‑2020 09:52:46
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie 0001 (3).jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Komunikat - 22.05.2020.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje Ogólne

08‑10‑2019 12:27:35

 Kompetencje:

Samorządowe kolegia odwoławcze są państwowymi jednostkami budżetowymi działającymi na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( Dz. U. z 2018r., poz. 570).

Zgodnie z w/w ustawą , samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia , w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

Kolegia orzekają również w innych sprawach, niż wymienione wyżej, na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

 

Właściwość miejscowa:

Kolegia działają w obszarach swojej właściwości miejscowej, które odpowiadają właściwości miejscowej sądu administracyjnego pierwszej instancji. Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje , zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych ( Dz.U. Nr 13, poz. 115) powiaty : garwoliński , miński , łosicki , siedlecki , sokołowski , węgrowski oraz miasto Siedlce działające na prawach powiatu wraz z 65 gminami objętymi obszarem w/w powiatów.

Właściwość miejscowa obejmuje obszar 7228 km2 i 554043 mieszkańców

 

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium:

 

Kolegia rozpoznają sprawy z zakresu : zagospodarowania przestrzennego, pomocy społecznej , gospodarki nieruchomościami, rozgraniczeń, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ruchu drogowego, dróg publicznych , działalności gospodarczej , egzekucji administracyjnej, podatków, dodatków mieszkaniowych, opłat adiacenckich , ochrony środowiska i ochrony przyrody, odpadów , prawa wodnego, rolnictwa i leśnictwa, dostępu do informacji publicznej . Tryb postępowania przed Kolegium :

Orzeczenia Kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium, co do zasady, wydawane są w formie decyzji albo postanowień. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniami i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu kolegium nie wyłączając przegłosowanego.

Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub wyznaczony przez prezesa etatowy członek kolegium. Członkowie kolegium nieposiadajacy wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych. Przy orzekaniu członkowie składów orzekających kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Kontrolę orzecznictwa kolegium sprawuje sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

 

Zasady funkcjonowania podmiotu:

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, z uwagi na jego kompetencje, wpływają głównie odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do Kolegium za pośrednictwem organu, który wydał daną decyzję lub postanowienie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja kiedy Kolegium wydało decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do Kolegium ( osobiście lub za pośrednictwem poczty.)

Wszystkie sprawy wpływające do Kolegium ( odwołania, zażalenia, inne pisma ) są rejestrowane w rejestrze komputerowym, w którym również odnotowuje się terminy posiedzeń i rozpraw oraz zapadłe rozstrzygnięcia. Rejestr ten nie jest ogólnodostępny i ma charakter techniczno-organizacyjny. Dane w nim zawarte są udostępniane na żądanie stron postępowania ( zgłoszone osobiście. telefonicznie, lub przez pocztę.)

 

Skład Kolegium:

 

W skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz członkowie kolegium etatowi i pozaetatowi. Kandydaci na członków kolegium wyłaniani są w drodze konkursu. Etatowym członkiem kolegium może być osoba, która: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw publicznych, 2) ukończyła magisterskie studia prawnicze lub administracyjne, 3) wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz ma doświadczenie zawodowe, 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Pozaetatowym członkiem kolegium może być osoba spełniająca wymagania określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, jeżeli ma wyższe wykształcenie. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, przyjętej w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. Powołanie etatowych członków kolegium następuje na czas nieokreślony, natomiast pozaetatowych na okres 6 lat, z tym, że co 3 lata następuje wybór połowy ich składu. Liczbę członków Kolegium określa zgromadzenie ogólne kolegium na wniosek prezesa Kolegium . Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach liczy 18 członków , w tym ośmiu członków etatowych i dziesięciu pozaetatowych.

Obsługę kancelaryjno- biurową Kolegium zapewnia Biuro Kolegium, którym kieruje kierownik Biura podległy bezpośrednio prezesowi Kolegium.

 

Dokumentacja :

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych ewidencji czy rejestrów , a istniejące mają jedynie charakter techniczno - organizacyjny i nie podlegają ujawnieniu. Dokumentacja wytworzona oraz napływająca do Kolegium jest przechowywana w archiwum zakładowym przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Materiały archiwalne przechowuje się w archiwum zakładowym przez okres 25 lat, po upływie tego okresu są przekazywane do właściwego archiwum państwowego, natomiast dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu po upływie okresu przechowywania, za zezwoleniem dyrektora właściwego archiwum państwowego. Ze zarchiwizowaną dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się osobiście w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach lub zwrócić się o przesłanie kserokopii dokumentu pocztą.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Drzewiecka
email: poczta@skosiedlce.eu tel.:25 644 07 76 fax: 25 632 73 53
, w dniu:  08‑10‑2019 12:26:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Drzewiecka
email: poczta@skosiedlce.eu tel.:25 644 07 76 fax: 25 632 73 53
, w dniu:  08‑10‑2019 12:26:38
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2020 09:54:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie