Informacja o wyznaczeniu IOD


Zarządzenie Nr 0110/9/2020

 

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Siedlcach

Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 14 września 2020r. wyznaczam Panią Joannę Dziadkowiec na Inspektora Ochrony Danych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Siedlcach.

§ 2

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

O wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych zostaje zawiadomiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 0110/5/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Siedlcach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia nr 0110/9/2020

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

o Informowanie ADO oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych, a także doradzanie ww. podmiotom w sprawie ochrony danych osobowych.

o Monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.|

o Na żądanie - udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z RODO.

o Współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

o Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

o Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Prokurat
email: poczta@skosiedlce.eu tel.:25 644 07 76 fax: 25 632 73 53
, w dniu:  22‑03‑2021 13:42:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Drzewiecka
email: poczta@skosiedlce.eu tel.:25 644 07 76 fax: 25 632 73 53
, w dniu:  22‑03‑2021 13:42:54
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2021 20:07:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie