Klauzula Informacyjna dla osób składających skargi i wnioski


Klauzula Informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z siedzibą ul.Józefa Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom- pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

■       Pani/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności na podstawie:

■       Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

■       Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

■       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

■       Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

■       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.

■       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

■       Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

■       Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

■       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Agata Maciąg - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach

Data opracowania: 24 maja 2018
Informacja wytworzona przez:
Anna Drzewiecka
email: poczta@skosiedlce.eu tel.:25 644 07 76 fax: 25 632 73 53
, w dniu:  22‑03‑2021 13:44:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Drzewiecka
email: poczta@skosiedlce.eu tel.:25 644 07 76 fax: 25 632 73 53
, w dniu:  22‑03‑2021 13:44:56
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2021 14:07:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie