Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej


Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z siedzibą ul.Józefa Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.

1.         Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

2.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.

3.         Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.         Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez prz episy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.

5.         Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.         Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.         Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

8.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

Agata Maciąg - Prezes SKO w Siedlcach

Data opracowania: 24 maja 2018

Informacja wytworzona przez:
Anna Drzewiecka
email: poczta@skosiedlce.eu tel.:25 644 07 76 fax: 25 632 73 53
, w dniu:  22‑03‑2021 13:43:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Drzewiecka
email: poczta@skosiedlce.eu tel.:25 644 07 76 fax: 25 632 73 53
, w dniu:  22‑03‑2021 13:43:36
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2021 14:08:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie